BO Shanghai/Daimon, Shanghai, China
BO Shanghai/Daimon, Shanghai, China